Lamb Kofta Flatbread

#lamb #kofta #flatbread
From Proper Tasty